استاربلو

قدرت چسب استار بلو

خانواده استاربلو - starblue

قدرت بسیار

از ویژگی های مهم چسب استاربلو قدرت چسبندگی آن می باشد که با توجه به نوع چسب به راحتی این اتصال از هم نباشد.

STARBLUE استار بلو

 

خانواده 123 استار بلو

خانواده ۱۲۳ استار بلو

قدرت در چسب به چه معناست

زمانی که پیوند شیمیایی چسب و سطح آغشته شده برقرار شود و این پیوند مستکم و قوی باشد 

یعنی مولکول های چسب در می بایست با سطح واکنش نشان دهد و پیوند مولکولی برقرار کند 

حال اگر دو سطح در مجاور هم قرار بگیرند و ماده ی چسب با سطوح پیوند تشکیل دهد بدان معناست 

که دو سطح به یکدیگر چسبیده شده است و هرچه این پیوند شیمیایی محکم تر باشد اصطلاحاً قدرت

چسب بیشتر است.

 

Related Posts